Sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

    

 

Przepisy ogólne:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. Nr 96, poz. 619.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. Nr 65, poz. 595.

Przepisy szczegółowe:

 • Statut Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 maja 2006 r.
 • Regulamin Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 lutego 2011 r.
 • Regulamin oceny pracowników naukowych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 maja 2010 r.
 • Wymagania Komisji ds. Oceny i Rozwoju Kadry Naukowej Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk na stanowiska naukowe.

§1

 1. Postępowanie konkursowe na stanowisko naukowe w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk może być podjęte z inicjatywy dyrektora lub na uzasadniony wniosek kierownika zakładu, złożony wcześniej do dyrektora.
 2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje dyrektor Instytutu.
 3. Ogłoszenie konkursu podawane jest do wiadomości publicznej przez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw nauki, a także na stronie internetowej Instytutu.
 4. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Informacja o konkursie powinna zawierać wymagania dotyczące:
  • stanowiska, którego dotyczy konkurs, z podaniem zakresu i specyfiki zadań,
  • kompetencji kandydata,
  • wykazu niezbędnych dokumentów, potwierdzających jego kompetencje,
  • określenia terminu i miejsca składania dokumentów, nie krótszego niż 14 dni od daty ogłoszenia konkursu,
  • określenia terminu rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników, nie dłuższego niż 2 miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

§2

 1. Komisję konkursową i jej przewodniczącego każdorazowo powołuje dyrektor Instytutu w liczbie członków nie mniejszej niż trzech, w tym kierownika Zakładu wnioskującego o zatrudnienie oraz przedstawicieli Komisji ds. Oceny i Rozwoju Kadry Naukowej Rady Naukowej Instytutu.
 2. Komisja konkursowa ocenia pod względem formalnym dokumenty złożone przez kandydatów. W uzasadnionych przypadkach moąe zezwolić na ich uzupełnienie, podając nieprzekraczalny termin na dokonanie uzupełnień.
 3. Komisja konkursowa przygotowuje listę kandydatów, spełniających wymagania konkursu, dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawia ją dyrektorowi Instytutu.
 4. Dyrektor Instytutu zaprasza każdego z kandydatów na indywidualną rozmowę przed komisją konkursową.
 5. Po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami, komisja konkursowa przygotowuje listę rankingową, którą przedstawia dyrektorowi Instytutu.
 6. Uchwały komisji konkursowej podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równego wyniku głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego.
 7. Komisja konkursowa z każdego etapu swojej pracy sporządza protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

§3

 1. Dyrektor rozstrzyga i ogłasza wynik konkursu na stronie internetowej Instytutu, o czym powiadamia także indywidualnie wszystkich kandydatów.
 2. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, dyrektor Instytutu podejmuje czynności związane z zatrudnieniem laureata konkursu.
 3. Kandydat może zapoznać się z dokumentacją konkursową dotyczącą jego wniosku w Instytucie.

§4

W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu, dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs, zgodnie z niniejszym trybem.

 

§5

„Sposób i tryb przeprowadzenia konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN” wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Radę Naukową Instytutu w dniu 01.04.2011 r.